INFORMACJE

> The company
> Pomoc i kontakt
> Zasady i warunki sprzedaży
> Informacja prawna

Linguist4App to oprogramowanie dla komputerów Mac i Windows do tłumaczenia stron internetowych, dokumentacji i aplikacji Qt.
Tłumaczenie za pomocą jednego kliknięcia z funkcją Deep Learning.

Intuisphere 2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Ogólne zasady i warunki sprzedaży

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO OPROGRAMOWANIA.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA - Pobierając i/lub korzystając z tego oprogramowania, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie warunków poniższej umowy użytkownika. Niniejsza umowa jest umową prawną pomiędzy Intuisphere a nabywcami lub użytkownikami tego oprogramowania
Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na związanie się niniejszą umową, należy natychmiast usunąć to oprogramowanie z komputera i, jeśli ma to zastosowanie, zwrócić wszelkie kopie tego oprogramowania i dokumentów będących w jego posiadaniu firmie Intuisphere pocztą elektroniczną.

1. DEFINICJE

"Oprogramowanie" oznacza oprogramowanie, które jest dołączone do niniejszej Umowy i obejmuje wszystkie dostępne instrukcje obsługi, instrukcje obsługi i instalacji oraz wszelkie ich fragmenty, w formie elektronicznej lub drukowanej, niezależnie od nośnika.
"Korzystanie" z Oprogramowania oznacza pobranie, zainstalowanie lub uruchomienie go na komputerze lub podobnym urządzeniu.
"Kopia zapasowa" oznacza niezbywalną kopię tego Oprogramowania stworzoną wyłącznie w celach archiwalnych, która nie jest zainstalowana ani używana na komputerze lub stacji roboczej (lub przez liczbę użytkowników objętych licencją użytkownika), z wyjątkiem celów tworzenia kopii zapasowych w nagłych przypadkach.

2. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

2.1 Autoryzacja - Intuisphere nie przenosi własności tego Oprogramowania na Użytkownika; udzielona licencja nie jest równoznaczna ze sprzedażą.

2.2 Instalacja i użytkowanie - Użytkownik jest odpowiedzialny za instalację oprogramowania. Licencja użytkownika na korzystanie z tego Oprogramowania jest ograniczona do liczby zakupionych licencji.
Użytkownik nie może zezwalać innym na używanie, kopiowanie lub ocenianie kopii Oprogramowania.
Płatne wersje Oprogramowania mogą być używane przez nieograniczony czas bez konieczności uiszczania opłaty abonamentowej.

2.3 Warunki sprzedaży licencji - Ze względu na swój charakter (oprogramowanie), prawo do odstąpienia od umowy przewidziane w zakresie sprzedaży na odległość nie może być przez nią wykonywane, zgodnie z przepisami art. L 121-20-2 i następnych kodeksu konsumenckiego. Zakup licencji jest zatem stanowczy i ostateczny i nie może stanowić podstawy do jakiejkolwiek wymiany lub zwrotu pieniędzy.
Wersja demonstracyjna oprogramowania pozwala na przetestowanie wszystkich funkcjonalności wersji komercyjnej.
Zdecydowanie zaleca się zapisanie tekstu licencji na dokumencie tekstowym i zachowanie jego kopii w chmurze, takiej jak Dropbox.

2.4 Ograniczenia w użytkowaniu - Użytkownik musi korzystać z Oprogramowania zgodnie z obowiązującym prawem i nie w celach niezgodnych z prawem.
Każda licencjonowana kopia Oprogramowania może być używana tylko na dwóch komputerach Licencjobiorcy. W przypadku instalacji Oprogramowania na platformie wieloużytkownikowej, serwerze lub sieci, każdy użytkownik Oprogramowania będzie musiał uzyskać osobną licencję. Żadna osoba trzecia nie może używać ani instalować kopii Oprogramowania użytkownika. Wszelkie cesje, udzielanie sublicencji, tworzenie sieci, sprzedaż lub dystrybucja kopii Oprogramowania są surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Intuisphere. Cesja, sprzedaż, współdzielenie, wypożyczanie, wynajmowanie, leasing, pożyczanie, łączenie w sieci i przekazywanie użytkowania Oprogramowania będą uważane za naruszenie niniejszej Umowy.

2.5 Korzystanie z laptopa - Jeśli zakupiłeś licencję na korzystanie z Oprogramowania i zainstalowałeś je na swoim komputerze stacjonarnym, możesz zainstalować drugą kopię Oprogramowania na swoim laptopie wyłącznie do użytku osobistego.

2.6 Transfer - Użytkownik może przenieść swoją kopię Oprogramowania na inny komputer. Po zakończeniu transferu, należy usunąć całe oprogramowanie z pierwszego komputera. W nagłych przypadkach można jednak wykonać i użyć kopii zapasowej.

2.7 Ograniczenia własności intelektualnej - Każde ponowne wykorzystanie zasobów oprogramowania (obrazów/tekstów/skryptów...) jest surowo zabronione. To oprogramowanie zawiera materiały chronione prawem autorskim, tajemnice handlowe i inne dokumenty własnościowe. Użytkownik nie będzie dostarczał, ujawniał ani przekazywał osobom trzecim, bezpośrednio ani pośrednio, treści tego oprogramowania. Użytkownik nie będzie podejmował prób modyfikowania, odtwarzania kodu źródłowego, dezasemblacji lub dekompilacji oprogramowania ani też zmiany lub usuwania jakichkolwiek informacji o prawach własności lub prawach autorskich wskazujących na własność Intuisphere. Użytkownikowi nie wolno tworzyć dzieł pochodnych ani innych dzieł opartych na Oprogramowaniu lub jakiejkolwiek jego części. Intuisphere zachowuje wyłączną własność wszelkich praw, tytułów i udziałów w Oprogramowaniu i wszelkich związanych z nim prawach własności intelektualnej. To oprogramowanie jest chronione bez ograniczeń przez francuskie prawo autorskie oraz przez postanowienia Międzynarodowego Traktatu o Prawie Autorskim. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone dla Intuisphere.

2.8 Własność intelektualna: Szablony stron internetowych
Zasoby wizualne (zdjęcia, ikony i ilustracje) oraz projekty modeli stron proponowanych w oprogramowaniu podlegają prawom autorskim i własności intelektualnej.
Użytkownik nie może: modyfikować, powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, udzielać sublicencji, retransmitować, reprodukować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać, sprzedawać lub w inny sposób wykorzystywać tych treści na jakimkolwiek innym nośniku.


W ŻADNYM WYPADKU CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB WYNIKOWE SZKODY, KTÓRE WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA KTÓREGOKOLWIEK Z POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ.

2.9 Ograniczenie odpowiedzialności - Użytkownik zabezpieczy, zwolni z odpowiedzialności i będzie bronić Intuisphere i jej pracowników przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami i kosztami wynikającymi z korzystania z tego oprogramowania lub związanymi z jego użytkowaniem. W ŻADNYM WYPADKU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZANIEDBANIA) INTUISPHERE I JEJ PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB PRZYKŁADOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY UŻYTKOWANIA, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY INFORMACJI LUB DANYCH) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE, NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA LUB UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA LUB AKCESORIÓW, DZIAŁANIA LUB UŻYCIA JAKIEGOKOLWIEK INNEGO ELEMENTU NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB INNEJ TEORII, W TYM ZANIEDBANIA, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY INTUICYJNIE POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

2.10 Gwarancje - Niniejsze oprogramowanie jest dostarczane Licencjobiorcy "takie, jakie jest" bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani warunków. INTUISPHERE NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA I WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTNYCH LUB PISEMNYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI. INTUISPHERE NIE GWARANTUJE, ŻE TO OPROGRAMOWANIE BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB CIĄGŁY LUB BEZBŁĘDNY. RADZIMY CI ROBIĆ REGULARNE KOPIE ZAPASOWE.

2.11 Wypowiedzenie - Jakiekolwiek naruszenie przez użytkownika warunków niniejszej umowy będzie skutkowało automatycznym i natychmiastowym wypowiedzeniem niniejszej umowy i licencji. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy z jakiegokolwiek powodu, użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania używania tego oprogramowania i zniszczenia wszystkich jego kopii. Ponoszone przez Ciebie zobowiązania finansowe przetrwają po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

2.12 Poufność - Kontaktując się z pomocą techniczną ze strony internetowej, informacje o Twojej licencji lub konfiguracji Twojego komputera mogą być przekazywane do INTUISPHERE. Informacje te są wykorzystywane do poprawy jakości wsparcia technicznego.

2.13 Odsprzedaż licencji - Przy zakupie licencji w celu odsprzedaży użytkownikom zewnętrznym, cena odsprzedaży nie może przekroczyć 10% pierwotnej ceny sprzedaży zamieszczonej na oficjalnej stronie internetowej.

2.14 Ogólne warunki świadczenia usług pomocy technicznej - Więcej informacji...

3. BEZPŁATNY PRODUKT

3.1 Korzystanie z wolnej wersji - Możesz korzystać z wolnej wersji oprogramowania przez nieograniczony okres czasu.

3.2 Dystrybucja wolnej wersji - Wolna wersja oprogramowania może być swobodnie rozpowszechniana, pod warunkiem, że : a) takie rozpowszechnianie jest ograniczone do pierwotnego archiwum udostępnionego przez Intuisphere. Nie można zmieniać, usuwać ani dodawać żadnych plików do rozproszonego archiwum ani modyfikować tego oprogramowania w żaden sposób; (b) ograniczony charakter wolnej wersji tego oprogramowania nie jest fałszywie przedstawiony; (c) osoba otrzymująca wolną wersję tego oprogramowania nie wnosi opłaty; (d) użytkownik przekaże Intuisphere wcześniejszą wiadomość e-mail lub pisemne powiadomienie pod adresem contact@intuisphere.com, w którym stwierdzi, że rozpowszechnia tę bezpłatną wersję, a jeśli to oprogramowanie jest rozpowszechniane wraz z inną zawartością multimedialną lub oprogramowaniem, uzyska wcześniejszą pisemną zgodę od Intuisphere. Aby uzyskać taką uprzednią pisemną zgodę, prosimy o kontakt z Intuisphere. Intuisphere może wymagać od Użytkownika zgłaszania do Intuisphere, co pewien czas, liczby rozpowszechnianych jednostek darmowej wersji Oprogramowania.


4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze postanowienia stanowią całość umowy między stronami i zastępują wszelkie wcześniejsze oczekiwania, porozumienia, komunikaty, oświadczenia i porozumienia, ustne lub pisemne, między stronami. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest niewykonalne lub nieważne z jakiegokolwiek powodu, niewykonalność lub nieważność nie wpływa na wykonalność lub ważność pozostałych postanowień Umowy, a takie postanowienie jest możliwe do oddzielenia od pozostałej części Umowy.

5. LEGALIZACJA UMOWY


Instalując na swoim komputerze bezpłatną lub płatną wersję oprogramowania, deklarujesz, że posiadasz wiedzę i zgadzasz się przestrzegać ogólnych warunków korzystania z oprogramowania.
Podobnie, zobowiązują się Państwo do dostarczenia nam dokładnych informacji dotyczących Państwa tożsamości. Wszelkie nieprawdziwe lub błędne informacje mogą spowodować wygaśnięcie Twoich praw.